ပံုုတင္ရန္   

အမ်ားဆံုုး ၉ ပံုုသာ တင္ရန္

# cancel
# cancel
# cancel
# cancel
# cancel
# cancel
# cancel
# cancel
# cancel

ကုုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္   

ေရာင္းရန္စာရင္း


ေခါင္းစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္ ေစ်းႏႈန္း
က်ပ္ သိန္း
အေျခအေန
အသစ္ အသုုံးျပဳၿပီး
က႑
က႑  
subdirectory_arrow_right
subdirectory_arrow_right
တည္ေနရာ
သင္၏ ခရိုုင္
backspace

ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ကိုု ေရြးပါ အမ်ိဳးအစား အေသးစိတ္ ကိုု ေရြးပါအုုပ္စုုခြဲ ကိုု ေရြးပါ

backspace

သင္ေနထိုုင္ရာ တိုုင္း ခရိုုင္ျမိဳ့နယ္

 • ရန္ကုန္
 • မႏၱေလး
 • ရွမ္းျပည္နယ္
 • စစ္ကိုင္း
 • မြန္ျပည္နယ္
 • ပဲခူး
 • တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
 • မေကြး
 • ကခ်င္
 • ဧရာ၀တီ
 • ေနျပည္ေတာ္
 • ကရင္ျပည္နယ္
 • ကယားျပည္နယ္
 • ရခိုင္ျပည္နယ္
 • ခ်င္းျပည္နယ္
 • Back to city list

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။